Моля прочетете внимателно настоящите общи условия преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и fibro.bg (за краткост наричан САЙТА), с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:
– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– възможност за участие чрез регистрация в сайта;
– получаване на email бюлетини от представители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което сайтът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ е предлагане на стоки и услуги на ПОТРЕБИТЕЛИ по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услуги и сайта.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Сайтът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от онлайн ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Сайтът може да предоставя събраната информация на ПАРТНЬОРИ, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати електронно съобщение на e-mail: admin [at] fibro.com

V. Органичаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“.
Сайтът не носи отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.
УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Сайтът и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори при предварително предупреждение за възможността от възникването им.
Сайтът и неговите партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. Сайтът си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

VI. Промени

Сайтът си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, без да е необходимо уведомяване за това. Промените влизат в сила от момента на публикуването им, независимо дали ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са запознати с това.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.